۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ آبان
دانشگاه جهرم
صفحه اصلی
امر به معروف ونهي از منكر از نگاه مقام معظم رهبري(دامت بركاته) 1395/10/18
امر به معروف ونهي از منكر از نگاه مقام معظم رهبري(دامت بركاته)

وجوب امر به معروف و نهي از منكر

همه، امر به معروف و نهي از منكر كنند. نهي از منكر كنيد. اين، واجب است. اين، مسئوليت شرعي شماست. امروز، مسئوليت انقلابي و سياسي شما هم هست.

امر به معروف و نهي از منكر با رعايت شرايط آن يك تكليف شرعي عمومي براي حفظ احكام اسلامي و سلامت جامعه است

اگر موضوع و شرايط امر به معروف و نهي از منكر محقق باشد، تكليف شرعي و وظيفه واجب اجتماعي و انساني همه مكلفين است و حالتهاي مختلف در آن تأثير ندارد.

جوانان در محيط خودشان، امر به معروف و نهي از منكر كنند، چرا اين واجب در جامعه اسلامي هنوز اقامه نشده است.

2-  شرايط امر به معروف و نهي از منكر

1-شرايط وجوب: آمر به معروف و نهي كننده از منكر بايد عالم به معروف و منكر باشد و همچنين بداند كه فاعل منكر هم به آن علم دارد و در عين حال عمدا و بدون عذر شرعي مرتكب آن مي شود. و زماني اقدام به امر و نهي واجب مي شود كه احتمال تأثير امر به معروف و نهي از منكر در مورد آن شخص داده شود، و ضرري براي خود او نداشته باشد و در اين مورد بايد تناسب بين ضرر احتمالي و اهميت معروفي را كه به آن امر مي نمايد يا منكري كه از آن نهي مي كند، ملاحظه نمايد. در غير اين صورت، امر به معروف و نهي از منكر بر او واجب نيست.

2- رعايت شرايط: در امر به معروف و نهي از منكر، شرايط و آداب آن بايد رعايت شود واز حدود آن تجاوز نشود.

3-ضرر داشتن براي آمر و ناهي: در صورتي كه اقدام به امر به معروف و نهي از منكر ضرر قابل توجهي متوجه اقدام كننده نمايد، انجام آن واجب نيست.


اگر ترس از ضرر، منشأ عقلاني داشته باشد، مبادرت به امر به معروف و نهي از منكر واجب نيست، بلكه تكليف، ساقط مي شود.

4- خجالت و رودربايستي: امر به معروف و نهي از منكر يك واجب است كه رودربايستي و خجالت برنمي دارد.


3-  مراتب امر به معروف و نهي از منكر


1- مراتب در زمان حاكميت اسلام: در زمان حاكميت و اقتدار حكومت اسلامي واجب است مكلفين در امر به معروف نهي از منكر، به امر و نهي زباني اكتفا كنند و در صورت نياز به توسل به زور، موضوع را به مسئولين ذيربط در نيروي انتظامي و قوه قضائيه ارجاع دهند.

وظيفه مردم در امر به معروف و نهي از منكر در نظام جمهوري اسلامي، اكتفا به امر به معروف و نهي از منكر زباني است و مراتب ديگر آن بر عهده مسئولين است.

امر به معروف، يك مرحله گفتن و يك مرحله عمل دارد. مرحله عمل، يعني اقدام با دست و با زور؛ اين مرحله، امروز به عهده حكومت است و بايد با اجازه حكومت انجام بگيرد و لاغير. امّا گفتن با زبان بر همه واجب است و همه بايد آن را بدون ملاحظه انجام بدهند.

مواردي كه امر به معروف و نهي از منكر متوقف بر چيزي بيشتر از امر و نهي زباني باشد، اگر در سرزميني باشد كه داراي نظام و حكومت اسلامي است و به اين فريضه اسلامي اهميت داده مي شود، احتياج به اذن حاكم و مسئولين زيربط و پليس محلي و دادگاه هاي صالح دارد.

2- مراتب در زمان حاكميت غير اسلام: در زمان و مكاني كه حاكميت و اقتدار با حكومت اسلامي نيست، بر مكلفين واجب است كه در صورت وجود شرايط، جميع مراتب امر به معروف و نهي از منكر را با رعايت ترتيب آنها تا تحقق غرض انجام دهند.


3- امر و نهي زباني: نهي از منكر زباني، جايز و واجب و وظيفه همه است و در هيچ شرايطي هم ساقط نمي شود. اما آن جايي كه نوبت اجرا و عمل برسد، همه بايد طبق قوانين عمل كنند.


امر به معروف و نهي از منكر، اگر متوقف بر تصرف در نفس يا مال كسي كه فعل حرام را بجا آورده، نباشد، احتياج به كسب اجازه از كسي ندارد؛ بلكه اين مقدار بر همه مكلفين واجب است.

4- امر و نهي عملي: تعرض به داخل خانه هاي مردم براي امر به معروف و نهي از منكر جايز نيست.

دخالت اشخاص ديگر در اموري كه از وظايف نيروهاي امنيتي و قضايي محسوب مي شود، جايز نيست.

5- ترك معاشرت: در مورادي كه يكي از اقوام انسان، مبادرت به ارتكاب معصيت كند و نسبت به آن لاابالي باشد، اگر ترك معاشرت موقتي با او موجب خودداري او از ارتكاب معصيت شود، به عنوان امر به معروف و نهي از منكر واجب است و در غير اين صورت، قطع رحم جايز نيست.

6- اطلاع دادن به مقامات: با وجود حكومت اسلامي كه اهتمام به اجراي اين فريضه الهي دارد، بر كسي كه قادر به امر به معروف و نهي از منكر نيست، واجب است كه نهادهاي مربوطه را كه از طرف حكومت براي اين كار اختصاص يافته اند، مطلع نمايد و تا كنده شدن ريشه هاي فساد اداري كه فسادآور هم هستند، موضوع را پيگيري كند.

در صورت وقوع تخلفات قانوني و شرعي در كشوري كه نظام اسلامي بر آن حاكم است، وظيفه مردم به مجرد عجز شخصي از امر به معروف و نهي از منكر ساقط نمي شود، بلكه واجب است كه به نهادهاي مربوط اطلاع داده و موضوع را پيگيري نمايند.


4-  زمينه هاي امر به معروف و نهي از منكر


1- دفاع از نظام اسلامي: بزرگ ترين معروف، دفاع از اين نظام است، اين بزرگ ترين كاري است كه بايد انجام بگيرد.


2- منكرات اداري: نهي از منكر در همه زمينه هاي مهم وجود دارد. ... يك وقت هست كه آن كسي كه مسئول دولتي است و قدرت و اجازه و امضا در دست اوست، با يك نفر رابطه ويژه برقرار مي كند، اين آن چيزي است كه ممنوع و گناه و حرام است و نهي از آن بر همه واجب است تا فضا براي كسي كه اهل سوء استفاده است تنگ شود.


3- مخالفت با قوانين: در صورت تحقق مخالفت فردي با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامي، بر ديگران تذكر و راهنمايي و نهي از منكر لازم است.


4- بروز فساد بنياني در نظام جامعه اسلامي: امام حسين(ع) براي انجام يك واجب، قيام كرد. اين واجب در طور تاريخ، متوجه به يكايك مسلمانهاست. اين واجب، عبارت است از اين كه هر وقت ديدند كه نظام جامعه اسلامي دچار يك فساد بنياني شده و بيم آن است كه بكلي احكام اسلامي تغيير پيدا بكند، هر مسلماني بايد قيام كند.


5- قوانين مغاير با اسلام: اگر كسي در جمهوري اسلامي از قانوني كه مغاير با نظام اسلامي است اطلاع پيدا كند، واجب است براي حل اين مشكل و حذف قوانين مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.


5-  وظايف حكومت اسلامي در قبال اين واجب

 1- مسئوليتي سنگين: امر به معروف و نهي از منكر واجب حتمي همه است، فقط من و شما به عنوان مسئولان كشور وظيفه مان در باب امر به معروف و نهي از منكر سنگين تر است.

2- دفاع از آمر و ناهي: همه دستگاههاي حكومت ما بايد از آمر به معروف و ناهي از منكر دفاع كنند. اين، وظيفه است.

مبادا كساني باشند كه اگر كسي امر به معروف و نهي از منكر كرد، از او حمايت نكنند، بلكه از مجرم حمايت كنند.

3- هموار كردن زمينه هاي اجرا: وظيفه ما مسئولين، قانونگذاران و مجريان است كه راه و زمينه را براي اجراي اين واجب الهي هموار و فراهم كنيم. مبادا در گوشه و كنار يا در دستگاه انتظامي يا قضايي، كساني باشند كه راه را جلو آمر به معروف و ناهي از منكر سد كنند.


4-جلوگيري از سوء استفاده ها: مواظب باشيد كساني از اين واجب الهي سوء استفاده نكنند. حساب صاف كردنها، به خرده حسابهاي گذشته رسيدن، پرده دري، آبروريزي، تعرض به نواميس و عرض و مال اين و آن، به بهانه اين واجب الهي، اينها نبايد باشد.


خود مردم با تيزهوشي نبايد بگذارند اين واجب الهي و اين فريضه بزرگ زمين بماند يا خداي ناكرده مورد سوء استفاده قرار گيرد.

 

تعداد بازدید: 105
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه جهرم مي باشد و هرگونه كپي برداري غيرمجاز است.
Powered by DorsaPortal